I. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla„) stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

 1. Správcem vašich osobních údajů je Next Legal Academy – JUDr. Lucie Radkovičová, IČO: 67503853 a společnost Next Legal s.r.o,  IČO: 28945999, zapsaná pod spisovou značkou C 154961

  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oba se sídlem Břežánecká 758/2, Praha 5, 158 00, Česká republika  (dále jen „Společní správci).

 2. Společní správci zpracovávají osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

a) Kupujících, kteří uzavřeli s některým ze Společných správců kupní smlouvu, popř. o ní jednají;

b)  návštěvníků webu Next Legal dostupného na nextlegal.cz (dále jen „web“).

II. Osobní údaje Kupujících

 1. Při uzavření kupní smlouvy (přes webové rozhraní) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení registrace nebo zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, emailová adresa, popř. IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, koupě vstupu na vzdělávací akci, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, účetní a daňové účely, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), a dále souhlas s pořízením audio- či video-vizuálního záznamu průběhu vzdělávacích programů a eventů, jichž se účastníte,  a že tyto záznamy mohou být v budoucnu použity společností Next Legal pro obchodní a propagační účely, jehož souhlas udělujete při registraci nebo objednání Služeb.
 2. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Společných správců dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. a souhlas dle čl. 8 odst. 1 písm. s) GDPR Oprávněným zájmem Společných správců je zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, email. adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese office@nextlegal.cz. V takovém případě Společní správci tyto údaje dále nezpracovávají, dokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

III. Osobní údaje návštěvníků webu

 1. Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře: a) souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení Společných správců a zároveň, b)  prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť jako uživatel se zasílám informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíte, c)  souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat emailem na office@nextlegal.cz nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení přímo v patičce každého obchodního sdělení.
 2. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Společných správců dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Společných správců je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení). Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, email. adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese office@nextlegal.cz. V takovém případě Společní správci tyto údaje dále nezpracovávají, dokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používají Společní správci pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Na webu máte možnost zvolit jednotlivá nastavení a tím ukládání cookies povolit/zakázat. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

IV. Společná ustanovení

 1. Společní správci ukládají vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, jste-li Kupujícím, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud Společní správci získali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu, jinak max.po dobu 2 let.
 2. Některé části plnění probíhají přes aplikace 3. osob, např. Facebook, kde jste uživatelem, v uzavřených FB skupinách. Berete na vědomí, že pro účely výuky můžeme ve FB skupině zmiňovat vaše uživatelské jméno.
 3. Next Legal pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU se na základě mezinárodních dohod zavázaly dodržovat úroveň ochrany osobních údajů stanovenou GDPR.
 4. Podle GDPR máte určitá práva: právo požadovat od Společných správců přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Svá práva můžete uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů posílat na emailovou adresu office@nextlegal.cz.
 5. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 6. Jako Kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Společných správců jako Prodávajících plnit.
 7. Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, respektive jiný zákonný zástupce.
 8. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany Společných správců nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 9. Byli jste seznámeni s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy a před odesláním objednávky/kontaktního formuláře.  Odesláním objednávky/kontaktního formuláře vyjadřujete, že jste si tato pravidla přečetli a že je v celém rozsahu akceptujete/ zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.
 10. Společní správci jsou oprávněni tyto podmínky změnit; jsou povinni bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.
 11. Kontaktní údaj Společných správců ve věcech týkajících se těchto pravidel je: office@nextlegal.cz.
 12. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.