Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

O co vůbec jde?

Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. V podrobnostech viz § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále také jen „rejstříkový zákon“). Tento článek popisuje návod pro podnikatele.

Vás se to také týká? Pravděpodobně ano!

Jak už bylo výše řečeno, týká se to zejména:

  • všech právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků dle rejstříkového zákona (obchodního, nadačního, společenství vlastníků jednotek, spolků, ústavů a obecně prospěšných společností).

Registrovat se také musí i i na některé právnické osoby veřejného práva, např.:

  • příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků (mateřské školy, základní a střední školy), VZP, státní podniky, jakož i na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Proč?

Evidence slibuje, že bude sloužit rovněž jako prevence střetu zájmů při udělování veřejných zakázek. Důležitou roli by měla hrát i při odkrývání případných daňových úniků, a to především na mezinárodní úrovni.

Kdo je skutečný majitel?

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. U obchodních korporací je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk:

  • sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  • sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
  • má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Proto pokud není možné podle zákonných vodítek určit, kdo je skutečným majitelem právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, je třeba jako takového skutečného majitele zapsat členy statutárního orgánu právnické osoby (v případě s.r.o. tedy jednatele, u a.s. členy představenstva nebo statutárního ředitele).

Kde a jak registrovat, kolik zaplatíte?

Návrh na zápis či změnu údajů o skutečném majiteli se podává na tzv. inteligentním formuláři, který spolu s instrukcemi najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (MSp) zde .

  • K formuláři je třeba připojit listiny, z nichž zapisované údaje vyplývají. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud dle sídla právnické osoby či svěřenského fondu, jehož se zápis týká. Ten zápis provede do 5 pracovních dnů.
  • O provedení zápisu rejstříkový soud nevydává rozhodnutí. Kontaktuje vás pouze v případě, že je návrh na zápis či změnu údajů neúplný, nesrozumitelný či neurčitý.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (tj. obchodní společnosti – s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.) mají povinnost provést zápis do 1.1.2019. Ostatní právnické osoby (např. spolky) a svěřenské fondy mají povinnost provést zápis do 1.1.2021.

Poplatek za zápis do evidence činí 1 000 Kč. Od tohoto poplatku jsou dosud osvobozeny osoby zapsané do veřejného rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona, a to po dobu jednoho roku (např. pokud podnikatel založil s. r. o. v roce 2017 a do 31. 12. 2018 splní uvedenou povinnost, bude od poplatku osvobozen).

Pokud povinná osoba nedostojí své zákonné povinnosti v určené lhůtě, rejstříkový soud ji vyzve a stanoví lhůtu dodatečnou. Po marném uplynutí této lhůty může dojít ke zrušení právnické osoby a vstupu do likvidace. Nepodceňte to tedy!

Kdo smí do evidence nahlížet?

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat.

Podrobnější informace k dálkovému přístupu do evidence skutečných majitelů lze nalézt zde.

Pokud si nevíte s registrací rady, rádi vám pomůžeme.

Autor: Lucie Svoboda

Close Menu
×
×

Cart