Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

S příchodem nového roku se neobejdeme i bez právních novinek. Pojďme se podívat na změny v oblastech práva, které vás budou nejpravděpodobněji budou zajímat.

Pracovní věci

Vyšší minimální mzda i odvody

 • Minimální mzda vzrostla od ledna na 13 350 Kč nebo 79,80 Kč za hodinu.
 • Vzrostla i zaručená mzda, která se liší podle obtížnosti profese. Webdesignerem ze šesté skupiny na 21 900 Kč a třeba vědecký výzkumný pracovník z posledního osmé skupiny nejméně 26 700 Kč.

Ičaři.. nezapomeňte si upravit  trvalé příkazy na platby záloh na zdravotní a sociální pojištění!

 • Vzrostly zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Například OSVČ vykonávající hlavní činnost, musím v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2 388 Kč, čili o 199 Kč více než loni. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost, bude platit 955 Kč.
 • Změny se také týkají splatnosti pojistného na nemocenské důchodové pojištění. Počínaje lednem 2019 se zálohy platí vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné váže. Platit bude nicméně možné až do posledního dne kalendářního měsíce. Rozhoduje tady den připsání na účet Okresní správy soc. zabezpečení.

Nový výpočet dovolené

Ve sněmovně se průběhu minulého roku také debatovalo o zrušení karenční doby.

 • Od července letošního roku by mělo dojít k tomu, že náhrada mzdy bude vyplacena i v prvních třech dnech nemoci, Senát však novelu zákoníku práce odmítl. Poslanci tak budou nové hlasovat znovu.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí také plánuje zavést k 1.1.2020 nové nastavení dovolené, které  by se nově mělo zakládat na systému dovolené sice počítané po týdnech, ale reálně vyjádřené v hodinách. Zaměstnanci tady budou moci vybrat třeba 2 hod. dovolené uprostřed dne a nikoli půlden. To by bylo spravedlivé pro pracovníky s kratšími pracovními úvazky.

Dohoda o pracovní činnosti je nově o něco výhodnější.

 • Od 1. 1. 2019 se limit pro založení účasti na nemocenském pojištění zvýšil z 2500 Kč na 3000 Kč. To tedy znamená, že od tohoto dne se neplatí pojištění, ani zdravotní, ani sociální, pokud měsíční výdělek nepřesáhne částku částku 2999 Kč. Zmíněné zvýšení limitu z 2500 Kč na 3000 Kč se ale týká pouze zdravotního a sociálního pojištění. Nikoli zdanění. Limit pro srážkovou daň zůstává 2500 Kč za měsíc.

Duševní vlastnictví

Změny v oblasti ochranných známek

Byl přijat nový známkový zákon č. 286/2018 Sb. (účinný od 1.1.2019), který zavedl kromě stávajících tradičních ochranných známek nové druhy ochranných známek tzv. netradiční ochranné známky jako např. zvuková, multimediální, pohybová. V souvislosti s tímto byl vypuštěn obligatorní požadavek grafického znázornění ochranných známek.

Podrobnější informace o změnách v oblasti ochranných známek naleznete v našem článku zde.

Trestní věci

Novinky v trestním právu

 • Od února přibude nový trestný čin maření spravedlnosti, jehož účelem je postihnout ty, kteří vědomě předloží padělaný či pozměněný důkaz v úmyslu, že bude použit před soudem jako pravý. Takové osoby se ovšem mohou dočkat až dvou let vězení. Stejný osud čeká i na ty, kteří důkaz se stejným úmyslem padělají či pozměňují.
 • V budoucnu by naopak mohlo dojít k dekriminalizaci pomluvy. Vláda v prosinci minulého roku podpořila návrh, aby pomlouva nadále nebyla trestným činem. Dle navrhovatelů je ochrana cti a dobré pověsti v současnosti vhodněji chráněna občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

Všemi směry propírané GDPR

Obecné nařízení Evropské unie s názvem GDPR  dala v loňském roce zabrat mnoha subjektům. V letošním roce se konečně dočkáme přijetí tzv. adaptačního zákona .

 • Poslanci se prozatím shodli například na tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohou děti na internetu podávat až od 15 let.
 • Zákon by měl ale zejména pomoci zaměstnancům úřadů, kteří dohlíží na dodržování nařízení. Poslanci při hlasování o zákonu mimo jiné schválili maximální možné pokuty pro školy a většinu obcí a jimi zřizovaných organizací, a to na 15 000 Kč. Taktéž rozhodli o maximální možné pokutě pro veřejnou správu, která by neměla překročit 10 000 000 Kč.
 • Nový zákon by také neměl ztížit práci médiím, jak se někteří novináři obávali. Osobní údaje bude možné zpracovávat jako doposud, v případě, že budou přiměřeným způsobem sloužit pro novinářské, akademicke nebo literární účely.

Obchodní věci

Transparentní vlastnictví firem a úprava stanov

Obchodní korporace by si měly být také vědomi toho, že k 1. lednu uplynula lhůta týkající se zápisu do evidence skutečných majitelů. Dle novely zákona má každá společnost povinnost zapsat do evidence skutečných majitelů svého konečného vlastníka. Připomínáme rovněž, že v polovině ledna uplyne dvouletá lhůta, kterou novela  zákona o obchodních korporacích stanovila k úpravě stanov a složení dozorčí rady v souladu se zákonem. Pokud ze strany akciové společnosti dojde ke změně stanov a následnému praktickému provedení, rejstříkový soud vyzve společnost k nápravě, k čemuž stanoví lhůtu. Pokud by ani po této lhůtě společnost příslušné kroky nerealizovala, může rejstříkový soud uložit opakovaně společnosti pokutu a v krajním, věříme, že spíše teoretickém případě společnost i zrušit.

Podrobnější informace o evidenci skutečných vlastníků naleznete v našem článku zde.

Povinná účast zaměstnanců ve vedení společnosti

Novinky v obchodním právu se dotkly zejména velkých akciových společností, které mají nad 500 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. Novelou totiž došlo k zavedení povinné participace zaměstnanců v orgánech obchodních společností. V případě, že akciová společnost zaměstnává více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit i vyšší počet členů volených zaměstnanci, pokud nepřevýší  počet členů volených nejvyšším orgánem. Novela bohužel nepostavila najisto, zda se výše uvedená povinnost vztahuje i na akciové společnosti s tzv. monistickým systémem řízení, ve kterých na místo představenstva a dozorčí rady figuruje statutární ředitel a správní rada. Původní návrh novely s aplikací na správní radu počítal a byl zákonodárcem před přijetím vypuštěn, z čeho se dá dovodit, že na monistický systém se nevztahuje.

O dalších legislativních změnách vás během roku budeme informovat.

Autor: JUDr. Lucie Radkovičová

Close Menu
×
×

Cart