PODMÍNKY POUŽITÍ

PŘI NÁVŠTĚVĚ NEXTLEGAL.CZ A PŘIHLÁŠENÍM SE K NAŠIM SLUŽBÁM SOUHLASÍTE S NAŠIMI PODMÍNKAMI.

PŘEHLED

Pojmy „my“, „nás“, „náš“, „já“ a „Next Legal“ se vztahují na společnost Next Legal s.r.o., která je mimo jiné provozovatelem těchto webových stránek. Pojem „web“ se vztahuje na stránky nextlegal.cz. Pojmy „uživatel“, „vy“ a „váš“ se vztahují na návštěvníky webu, zákazníky a další uživatele tohoto webu.

Používání NextLegal.cz, včetně všech zde prezentovaných materiálů a všech služeb poskytovaných Next Legal s.r.o. (dále jen „Služby“), podléhá následujícím smluvním podmínkám. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny návštěvníky webu, zákazníky a všechny ostatní uživatele webu. Používáním webu nebo služeb souhlasíte s těmito podmínkami beze změn a berete na vědomí jejich přečtení.

POUŽITÍ MÍSTA A SLUŽEB

Pro přístup na web nebo jeho používání musíte být starší 18 let a být plně způsobilí k právním jednáním, tj. i k odsouhlasení těchto smluvních podmínek. Používání stránek mladším 18 let je zakázáno. Informace poskytované na webu a ve službách se mohou změnit. Web neposkytuje žádnou záruku, že poskytnuté informace, bez ohledu na jejich zdroj („Obsah“), jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb. Next Legal se zříká jakékoli odpovědnosti za nepřesnost, chybu nebo neúplnost obsahu.

VYTVOŘENÍ ÚČTU

Abyste mohli Služby používat, budete možná požádáni o poskytnutí informací o sobě, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a dalších kontaktních informací. Souhlasíte s tím, že veškeré registrační údaje, které poskytnete společnosti Next Legal, budou vždy přesné, správné a aktuální. Nesmíte se vydávat za někoho jiného ani poskytovat informace o účtu nebo e-mailovou adresu, než je vaše. Váš účet nesmí být používán k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání Služeb nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci.

ZÁKONNÉ ÚČELY

Stránku a Služby můžete používat pouze pro zákonné účely. Souhlasíte s tím, že budete finančně odpovědní za všechny nákupy, které provedete vy nebo ten, kdo jedná vaším jménem prostřednictvím tohoto webu. Souhlasíte s tím, že budete používat web a nakupovat Služby nebo produkty prostřednictvím webu pouze pro legitimní, nekomerční účely. Nesmíte zveřejňovat ani přenášet prostřednictvím tohoto webu žádný materiál, který porušuje práva druhých nebo který je ohrožuje, žádná vyjádření hanlivá, urážlivá, narušující soukromí nebo práva na publicitu, vulgární, obscénní, vulgární nebo jinak nevhodná, obsahující škodlivé vzorce, postupy nebo pokyny, které podporují jednání, které by představovalo trestný čin či přestupek, představovaly občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo jakýkoli jiný zákon.

ZAMÍTNUTÍ SLUŽEB

Služby jsou nabízeny s výhradou našeho přijetí vaší objednávky nebo požadavků. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku nebo požadavek jakékoli osobě bez povinnosti uvést důvod. Dokud nebude platba zpracována, žádná objednávka nebude považována za přijatou. Můžeme kdykoli změnit nebo ukončit jakýkoli aspekt nebo funkci webu nebo Služeb, s výhradou splnění našich předchozích povinností vůči vám na základě přijetí vaší platby.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

E-mailem vám zašleme potvrzení objednávky a podrobnosti týkající se doručení Služeb. V případě, že v tomto e-mailovém potvrzení dojde k chybě, je vaší odpovědností informovat nás co nejdříve.

ZRUŠENÍ, NÁHRADY A VRÁCENÍ PENĚZ

Nákup Služeb nebo vstupenek na akci může nebo nemusí podléhat náhradě. Každý konkrétní produkt, služba, událost nebo kurz stanoví na své prodejní / registrační stránce své vlastní zásady vrácení peněz.

NAŠE KURZY, PROGRAMY A MASTERMIND SKUPINY jsou nevratné a podepsáním splátkového kalendáře jste ze zákona povinni svůj splátkový kalendář dokončit. Než se zaregistrujete, přečtěte si podrobnější smluvní podmínky na příslušných prodejních stránkách.

POPIS SLUŽEB

Snažíme se popsat a zobrazit Služby co nejpřesněji. I když se snažíme být při vysvětlování Služeb co nejjasnější, vezměte prosím na vědomí, že negarantujeme že web je zcela přesný, aktuální nebo bez chyb. Čas od času můžeme opravit chyby v cenách a popisech. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku s nesprávným výpisem cen.

MATERIÁL, KTERÝ VKLÁDÁTE NA STRÁNKU

Bez výslovného písemného souhlasu autora, vlastníka autorských práv, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv nesmíte na web nahrávat, zveřejňovat ani jinak zpřístupňovat žádná umělecká díla, fotografie ani jiné materiály (souhrnně „Materiály“) chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem a břemeno spočívající v určení, že žádné Materiály nejsou takto chráněny, leží zcela na vás. Jste odpovědní za jakoukoli škodu vyplývající z porušení autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv nebo za jakoukoli jinou škodu vyplývající z takového podání. U všech Materiálů, které jste na webu odeslali, automaticky prohlašujete nebo zaručujete, že máte oprávnění používat a distribuovat Materiály a že použití nebo zobrazení Materiálů neporuší žádné zákony, pravidla, předpisy nebo práva třetích stran.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K VAŠIM MATERIÁLŮM

Na materiál, který dodáte společnosti Next Legal, si nenárokujeme žádná práva duševního vlastnictví. Zachováte si autorská práva a jakákoli jiná práva, která můžete oprávněně mít na veškerý obsah, který odešlete prostřednictvím těchto stránek nebo služeb. Obsah, který odešlete společnosti Next Legal, zůstává váš, pokud v něm máte jakékoli právní nároky. Souhlasíte s tím, že budete Next Legal chránit před veškerými nároky, závazky a výdaji vyplývajícími z jakéhokoli možného nebo skutečného zneužití nebo porušení autorských práv nebo ochranných známek proti vám. Zveřejněním materiálu na webu nám udělujete celosvětovou, nevýlučnou, bezplatnou, neodvolatelnou licenci k použití tohoto Materiálu pro propagační, obchodní rozvoj a marketingové účely.

NAŠE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Web a Služby obsahují práva duševního vlastnictví společnosti Next Legal, včetně ochranných známek, autorských práv, vlastnických informací a jiného duševního vlastnictví. Nesmíte kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, účastnit se převodu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla, distribuovat, zobrazovat, reprodukovat nebo provádět, ani žádným jiným způsobem využívat v jakémkoli formátu na jakémkoli místě, v jakékoli službě, obsahu nebo duševním vlastnictví, zcela nebo z části, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Vyhrazujeme si právo vás okamžitě vyloučit ze Služeb bez náhrady, pokud budete přistiženi, že postupujete v rozporu s těmito zásadami duševního vlastnictví.

Všechny vlastní grafiky, ikony, loga a názvy Služeb jsou registrované ochranné známky nebo servisní známky společnosti Next Legal nebo jejích přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky nebo servisní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Nic v těchto Podmínkách použití vám neuděluje žádné právo používat jakoukoli ochrannou známku, servisní značku, logo nebo název Next Legal nebo jeho přidružených společností.

POUŽITÍ ZÁZNAMŮ

Registrací nebo zakoupením souhlasíte s tím, že průběh koučovacích hovorů, kurzů, školení, webinářů a dalších eventů, jichž se účastníte, může být nahráván a video- nebo audio-vizuální záznamy mohou být v budoucnu použity společností Next Legal pro obchodní a propagační materiály nebo ve spojení s prodejem jakýchkoliv produktů nebo Služeb, pokud výslovně neurčíte jinak. Pokud byste chtěli podat takovou žádost, pošlete e-mail na adresu office@nextlegal.cz.

ZMĚNA PODMÍNEK

Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit. Takové dodatky jsou účinné okamžitě poté, co vám oznámíme zveřejněním nových smluvních podmínek na tomto webu. Jakékoli použití webu nebo Služeb vámi po oznámení znamená, že přijímáte tyto změny. Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat jakoukoli část našeho webu a/nebo Služeb, včetně těchto smluvních podmínek. Na web zveřejníme nejnovější verze a uvedeme datum účinnosti našich smluvních podmínek.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, SPECIÁLNÍ, PUNITIVNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JAKÉKOLI OSTATNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBU NEBO SLUŽEB. DÁLE NEXT LEGAL NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU TĚCHTO SKUTEČNOSTÍ NEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO SKUTEČNOSTMI:

(I) JAKÁKOLI VADA V POSKYTOVÁNÍ, CHYBA, OPOMINUTÍ, ODMÍTNUTÍ SLUŽBY, ÚTOK, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ/SMAZÁNÍ, PORUCHA, ZPOŽDĚNÍ V POSKYTOVÁNÍ NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝ VIR NEBO SYSTÉMOVÁ CHYBA; 

(II) ZTRÁTA PŘÍJMŮ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZISKŮ, ÚSPOR, DOBRÉ POVĚSTI NEBO ÚDAJŮ;

(III) ODCIZENÍ, ZNIČENÍ, NENAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K, ZMĚNA NEBO POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ NEBO VLASTNICTVÍ, TO VŠE ZPŮSOBENÉ TŘETÍMI STRANAMI, BEZ OHLEDU NA NAŠI NEDBALOST, NEDOSTATKY V RŮSTU, PORUŠENÍ ESSENTIÁLNÍHO ÚČELU, NEBO JAKÉKOLIV JINÉ TEORIE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI. VÝŠE UVEDENÉ SE UPLATNÍ I TEHDY, POKUD NEXT LEGAL BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST ZPŮSOBENÍ ŠKODY. V ZEMÍCH A STÁTECH, KTERÉ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, NAŠE ODPOVĚDNOST JE OMEZENA NA NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST NEXT LEGAL VŮČI VÁM NEPŘEKROČÍ CELKOVOU KUPNÍ CENU SLUŽBY, KTEROU JSTE ZÍSKALI OD NEXT LEGAL, A POKUD SE JEDNÁ O BEZPLATNOU SLUŽBU, TAK KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU CZK500.

PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ ZÁRUK

VŠECHNY MATERIÁLY A SLUŽBY NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JSOU“ A „K DISPOZICI“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI NEBO ZÁRUKY NEPORUŠENÍ.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO  NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE 

(A) SLUŽBY A MATERIÁLY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, 

(B) SLUŽBY A MATERIÁLY BUDOU ČASOVĚ NEPŘERUŠENY, BEZPEČNÉ NEBO BEZ CHYB 

(C) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽITÍ SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ BUDOU ÚČINNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ NEBO 

(D) KVALITA JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ, SLUŽEB NEBO INFORMACÍ ZÍSKANÝCH NEBO VÁMI KOUPENÝCH OD NÁS NEBO Z NAŠEHO WEBU NEBO OD NAŠICH PARTNERŮ BUDOU NAPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO BUDOU BEZ CHYB ČI JINÝCH VAD.

TENTO WEB MŮŽE ZAHRNOVAT TECHNICKÉ NEBO OSTATNÍ CHYBY, NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. MŮŽEME MĚNIT MATERIÁLY A SLUŽBY NA TOMTO WEBU, MIMO JINÉ CENY A POPIS SLUŽEB ZDE UVEDENÝCH, A TO KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. MATERIÁLY NEBO SLUŽBY NA TOMTO WEBU MOHOU BÝT UVEDENY I PO UPLYNUTÍ NEJSME POVINNI AKTUALIZOVAT TAKOVÉ MATERIÁLY NEBO SLUŽBY.

VYUŽITÍ SLUŽEB NEBO STAŽENÍ NEBO JINÉ ZÍSKÁNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM TOTOHO WEBU SE DĚJE NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A S VAŠIM SOUHLASEM, ŽE BUDETE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTY DAT VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÝCH ČINNOSTÍ.

Používáním tohoto webu budete mít příležitost zapojit se do obchodních transakcí s ostatními uživateli a prodejci. Berete na vědomí, že všechny transakce týkající se jakéhokoli zboží nebo služeb nabízených jakoukoli stranou, včetně, ale nejen, obchodních podmínek, platebních podmínek, záruk, záruk, údržby a dodacích podmínek souvisejících s takovými transakcemi, jsou dohodnuty pouze mezi prodejcem takového zboží a služeb a vámi. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ VYKONÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO SOUVISLOSTI V NIMI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TAKÉTO TRANSAKCE SE PROVÁDÍTE  NA VLASTNÍ RIZIKO. JAKÁKOLI ZÁRUKA, KTERÁ JE POSKYTOVÁNA V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV VÝROBKY, SLUŽBAMI, MATERIÁLY NEBO INFORMACEMI TŘETÍCH OSOB DOSTUPNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, JE POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ TŘETÍMI STRANAMI, A NIKOLIK NÁMI NEBO NĚKTERÝM Z NAŠICH AFFILIATE PARTNERŮ.

Obsah dostupný na tomto webu často představuje názory poskytovatele informací, uživatele webu nebo jiné osoby či subjektu, který s námi není spojen. Nepodporujeme ani neneseme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost žádného názoru, rady nebo prohlášení někoho jiného než oprávněného mluvčího Next Legal, který hovoří v rámci své pravomoci.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dočasná přerušení Služeb dostupných na tomto webu mohou nastat jako běžné události. Dále rozumíte a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou kontrolu nad sítěmi třetích stran, ke kterým máte přístup v průběhu používání tohoto webu a proto zpoždění a přerušení jiných síťových přenosů je zcela mimo naši kontrolu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby dostupné na tomto webu jsou poskytovány „JAK JSOU“ a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za včasnost, odstranění, chybné doručení nebo selhání uložení jakékoli uživatelské komunikace nebo nastavení personalizace.

NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, TAKŽE NĚKTERÉ Z OBCHODNÍCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Žádné profesionální rady

Informace obsažené na tomto webu nebo zpřístupněné prostřednictvím tohoto webu (včetně, ale nikoli pouze informací obsažených ve vývěskách, v textových souborech nebo v chatech), nemohou nahradit služby školených profesionálů v jakékoli oblasti, mimo jiné ve finanční, psychologické nebo právní záležitosti. Ani my, ani naši partneři ani žádný z jejich přidružených subjektů neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, následné, zvláštní, exemplární nebo jiné škody, které mohou vzniknout, včetně, ale nikoli výhradně, ekonomických ztrát, zranění, nemoci nebo smrti.

Prohlášení učiněná na těchto stránkách jsou pouze názorem autora a v žádném případě by neměly být vykládána jako odborné rady.

Vy sami jste odpovědní za svá rozhodnutí, jednání a výsledky v životě a za použití tohoto webu souhlasíte, že se za žádných okolností nebudete chtít v žádném případě pokládat za zodpovědnost za jakákoli taková rozhodnutí, jednání nebo výsledky.

ZDROJE TŘETÍCH STRAN

Web a Služby obsahují odkazy na webové stránky a zdroje třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní ani odpovědní za dostupnost, přesnost, obsah nebo zásady webových stránek nebo zdrojů třetích stran. Odkazy na takové webové stránky nebo zdroje neznamenají žádné schválení nebo přidružení k Next Legal s.r.o. Berete na vědomí, že nesete výlučnou odpovědnost za veškerá rizika vyplývající z používání takovýchto webových stránek nebo zdrojů.

Přečtěte si vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání webových stránek třetí strany. Jakmile opustíte náš web, zásady a podmínky společnosti Next Legal s.r.o. se nepoužijí.

VŠEOBECNÉ

Společnost Next Legal  sídlí v Praze, Česká republika. Next Legal neodpovídá za to, že nextlegal.cz a obsah jsou vhodné nebo si je můžete stáhnout mimo Českou republiku. Přístup k obsahu nemusí být pro některé osoby nebo v některých zemích legální. Pokud přistupujete na web mimo Českou republiku, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste zodpovědní za dodržování zákonů vaší jurisdikce.

Následující ustanovení trvají i po uplynutí platnosti nebo ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu: Odpovědnost, Poskytnutí uživatelem, Poskytnutí uživatelem – obrázek, video, zvukový soubor, Odškodnění, Rozhodné právo, Místní soudní doložka a Úplné znění smlouvy.

ODŠKODNĚNÍ

Budete nás odškodňovat a chránit nás před veškerými ztrátami, škodami, vypořádáním, závazky, náklady, poplatky, vyměřovacími náklady a náklady, jakož i nároky třetích stran a příčinami žaloby, včetně, bez omezení, poplatků za právní zastoupení, z jakéhokoli porušení kterékoli z těchto podmínek nebo z jakéhokoli použití webu nebo služby vámi. Takovou pomoc nám poskytnete bezplatně, jak můžeme požadovat v souvislosti s jakoukoli takovou obranou, včetně, mimo jiné, poskytnutí takových informací, dokumentů, záznamů a přiměřeného přístupu k vám, jak považujeme za nezbytné. Bez předchozího písemného souhlasu nezbavíte se žádných nároků třetích stran ani se nebudete zříci obrany.

ÚČINKY NADPISŮ

Nadpisy odstavců a pododstavců této dohody jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci a neovlivňují výklad jejích ustanovení.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Next Legal, která se týká webu a Služeb, a nahrazuje všechny předchozí a současné dohody, prohlášení a porozumění mezi námi. Zřeknutí se jakéhokoli z ustanovení této dohody ze strany Next Legal se nepovažuje ani nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení, ať už podobného nebo podobného, ani žádné zřeknutí se práv není trvalým vzdáním se. Žádné vzdání se není závazné, pokud není provedeno písemně společností Next Legal.

UPOZORNĚNÍ

Veškerá oznámení, žádosti, požadavky a jiná sdělení podle této dohody musí být písemná a musí být učiněna e-mailem nebo poštou a zaslána:

Klientská péče: office@nextlegal.cz

Next Legal s.r.o.

IČ: 28945999

Břežánecká 758/2

158 00 Praha 5

Česká republika

Oznámení vám mohou být zaslána na vámi zadanou adresu nebo e-mail jako součást vašich registračních údajů. Kromě toho můžeme prostřednictvím webu posílat oznámení nebo zprávy, abychom vás informovali o změnách na tomto webu nebo v jiných důležitých věcech, a toto vysílání bude v okamžiku odeslání považováno za oznámení.

Elektronická komunikace

Když navštívíte web nebo pošlete e-maily na Next Legal, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, abyste od nás dostávali elektronickou komunikaci. Budeme s vámi komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, že taková komunikace je písemná.

Tištěná verze této dohody a veškerých oznámení podaných v elektronické podobě je přípustná v soudním řízení nebo správním řízení na základě této dohody nebo v souvislosti s ní ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.

ROZHODNÉ PRÁVO; MÍSTNÍ DOLOŽKA; MEDIACE

Tato dohoda se vykládá v souladu s právními předpisy České republiky a řídí se těmito právními předpisy České republiky. Strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, resp. Městského soudu v Praze.

ODDĚLITELNOST

Pokud rozhodce nebo soud s příslušnou jurisdikcí považuje některý z podmínek, ustanovení, smluvních podmínek nebo podmínek této dohody za neplatný, neplatný nebo nevynutitelný, zůstane zbytek dohody v plné platnosti a účinnosti a v žádném případě nebude postižených, narušených nebo zneplatněných.

NEPŘEVODITELNOST

Tyto smluvní podmínky nejsou převoditelné, delegovatelné, sublicencovatelné nebo jinak přenositelné z vaší strany. Jakýkoli vámi uskutečněný převod, postoupení, delegování nebo sublicencování je neplatný.

DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY PRO ONLINE PROGRAM SMART CREATIVE, MISTR CENOTVORBY

Jsem přesvědčená o kvalitě programu a o tom, že vám pomůže dosáhnout vašeho cíle. Proto není možné žádat o vrácení peněz za program po jeho zaplacení. I když je během tohoto programu absolutně reálné vytvořit a začít prodávat produkt, nemůžeme převzít odpovědnost za vaše výsledky. Pokud přijmete opatření a provedete strategie, uvidíte hmatatelné výsledky, ale ty se budou lišit kancelář od kanceláře a budou záviset na řadě faktorů (jako je velikost publika, vaše aktivita, předchozí úsilí atd.).

 

DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY PRO ONLINE PROGRAM GO ONLINE, PRO KURZ ZALOŽENÍ A VEDENÍ AK PRAKTICKY

Jsem přesvědčená o kvalitě programu a o tom, že vám pomůže dosáhnout vašeho cíle. Proto není možné žádat o vrácení peněz za program po jeho zaplacení.

V Praze dne 1. června 2021 (aktualizováno)

Původní znění platné od 1.4.2020 do 31.5.2021 je k dispozici na vyžádání na office@nextlegal.cz.