Zadání klienta

Klientka se na mě obrátila s žádostí o informaci, zda je možno pomoci v prodeji jejího shopu. Prvotně potřebuje smlouvu o mlčenlivosti. Zveřejňovat bude pouze obraty, faktury, dopravné, obaly a mzdové náklady. Pokud bude mít kupec dále zájem, chtěla by připravit smlouvy o prodeji. Bude prodávat eshop, ochrannou známku, FB profil a přístupy do reklamních sestav. Žádné závazky ani smlouvy nebudou součástí prodeje. Nebude se převádět ani databáze klientů. 

Výchozí stav

Navrhla jsem úvodní konzultaci. Na konzultaci jsem zjistila, že paní vlastní a vede velice úspěšný eshop s obratem v řádu stovek miliónů korun. Je však po letech práce unavená a chce eshop prodat. Dostala nyní nabídku od obchodního partnera, který by nákupem eshopu rozšířil portfolio svých dosavadních. V první řadě jsem s klientkou probrala skutečnost, že NDA není to první, co by se mělo řešit. Due dilligence a s ní související potřeba sepsat NDA, by měla být až druhou či třetí fází. První fází by měla být správně právní kontrola eshopu před vyjednáváním se zájemci o koupi eshopu. V rámci ní je potřeba projít všechny důležité části firmy a zjistit aktuální právní stav. Pokud najdeme chyby, dáme vše do pořádku. Důležité je, aby měla klientka nejdřív všechna práva pod svou kontrolou. Mnohdy se totiž stává, že když se s eshopem začíná, tak jeden subdodavatel zařídí doménu, druhý podá přihlášku ochranné známky, a v průběhu času se zapomene na to, že to tak zůstalo. 

Tip z mé praxe

Není nic horšího než když eshop ukážete zájemci o koupi a on začne tlačit cenu dolů, protože našel chyby, nebo za nějaký čas po koupi požaduje vrátit část kupní ceny z důvodu, že se ukázalo, že některé věci nebyly v pořádku nebo se třetí osoby domáhají náhrad škody.

Návrh spolupráce

S paní jsme se dohodly na realizaci této právní kontroly v částce 25 000 Kč + DPH, v rámci níž:

 1. si vyžádáme smlouvy se všemi subdodavateli ohledně provozu eshopu, údaje k osobním údajům, dále údaje k ochranné známce, doméně a webhostingu. Smluvní podmínky s Facebookem a s klienty si dle dohody obstaráme sami. 
 2. provedeme právní kontrolu položek eshopu, které se budou převádět, v rozsahu fungujícího eshopu, který si klientka pronajímá na eshopové platformě, FB profil, doména + webhosting. Nepřevede se databáze klientů – jejich osobní údaje, a vzhledem k tomu, že zůstávají v systému, bude potřeba vymyslet, jak nastavit jejich zabezpečení proti neoprávněnému nakládání.
 3. projednáme výsledky kontroly a spravíme to, co je potřeba, aby byly položky právně v pořádku
 4. z kontroly vyjde, zda sepisovat NDA nebo memorandum porozumění, které připravíme 
 5. klientka má nárok na telefonické konzultace v průběhu trvání zakázky.

K tomu si má klientka promyslet a dát mi vědět: 

 • stav závazků ohledně eshopu  – zda se průběžně hradí, zda je něco, co platíte např. ročně a jak navrhujete vypořádat, když k převodu dojde v průběhu roku
 • příjmy z budoucích faktur –  jak navrhujete vypořádat, když k převodu dojde v průběhu roku 

Průběh spolupráce

Předmětem této fáze nebude tvorba samotné smlouvy o převodu položek eshopu. Důvodem je, že zadání bude jasné až po realizaci výše uvedených bodů. Výsledek právního posouzení položek byl strukturován takto:

 • eshop xy provozovaný na platformě xy na základě smlouvy xy: vysvětlili jsme jak funguje aktualizace smluvních podmínek, a upozornili, že se její smluvní vztah řídí vždy nejnovějšími VOP. Popsali jsme druh smlouvy, jak funguje obecně a jaké konkrétnosti nebo odchylky, o kterých by měla vědět, jsou v ní zakomponovány. Upozornili jsme, že eshop nikdy nebude přecházet z platformy na kupce a jaké možné sankce přichází v úvahu za případné prodlení s platbami. Závěrem jsme vyjádřili doporučení, aby se zájemce s aktuálním znění VOP seznámil, protože seznámení s nimi nám pak, pokud se dohodnete, bude stvrzovat písemně v podobě prohlášení, za které nebude moct vrátit kupní cenu. Převod na platformě se provádí předáním přístupových údajů. V procesu koupě eshopu se bude převod dělat až po uzavření kupní smlouvy na eshop a spol. a zaplacení kupní ceny. 
 • ochranná známka: předmětná ochranná známka kombinovaná s číslem xy a názvem xy  je ve vlastnictví její společnosti. Dle výpisu z ÚPV k dnešnímu dni na ní nevázne žádné jiné právo a pokud společnost jako vlastník této ochranné známky neuzavřela licenční smlouvu či jinou obdobnou smlouvu bez toho, že by požádala o její zápis (zaevidování) do rejstříku ochranných známek, tak je ochranná známka bez jakýchkoli zatížení, tedy volná a připravena k převodu. V procesu koupě eshopu se bude převod dělat až po uzavření kupní smlouvy na eshop a spol. a zaplacení kupní ceny. Samotný převod se bude dělat smlouvou a  prohlášením podepsaným oběma stranami na ÚPV.
 • Facebook. stránka xy: chod stránky se řídí vždy nejnovějšími FB podmínkami s tím, že nabyvatel bude muset mít svůj uživatelský účet, aby se mu dala FB stránka převést. Samotný úkon převodu je zdarma. Z hlediska odpovědnosti doporučuji jít stejnou cestou jako u eshopové platformy, tj. doporučuji, aby se zájemce s aktuálním znění FB podmínek seznámil, protože seznámení s nimi nám pak, pokud se dohodnete, bude stvrzovat písemně v podobě prohlášení, za které nebude moct vrátit kupní cenu. V procesu koupě eshopu se bude převod dělat až po uzavření kupní smlouvy na eshop a spol. a zaplacení kupní ceny.
 • doména xy a webhosting: když nám klientka připravovala podklady, u koho má vedenu doménu a hosting, zjistila, že jsou vedeny na jejího subdodavatele. Obě věci jsme tedy  převedli na její společnost. Popsali jsme rovněž postup, jak se bude převod domény a hostingu v tomto konkrétním případě provádět. V procesu koupě eshopu se bude převod dělat až po uzavření kupní smlouvy na eshop a spol. a zaplacení kupní ceny. Opět na to doporučuji dát do smlouvy prohlášení. 
 • osobní údaje: i když se nepřevádí, doporučili jsme do kupní smlouvy na eshop a spol. definovat minimální úroveň bezpečnostních opatření, které se nabyvatel zavazuje udržovat a že odpovídá za všechny škody, které by Vám i 3. osobám způsobil porušením této povinnosti. 

Výsledek spolupráce

Závěrem jsme vyjádřili, že položky jsou volné a připravené k převodu (není-li žádná smlouva k OZ, tak na nich neváznou žádná zatížení).

Po dodání výsledku právního posouzení klientka vyjádřila zájem, abychom jí pomohli i s obchodní stránkou prodeje eshopu, tj. přípravou na prodej vč. verifikace návrhu kupní ceny a pak samotnou realizaci transakce se zájemcem. Pro další kroky ve věci jsme od ní potřebovali analytická data (z Google Analytics) a další informace, abychom mohli ověřit navrhovanou kupní cenu a další kroky prodeje. Připravili jsme pro ní seznam věcí, které z analytiky  potřebujeme. Na základě dodaných dat jsme teprve schopni stanovit rozsah této fáze spolupráce včetně návrhu ceny a termínů. 

 

Co se týká komunikace s případným zájemcem, doporučili jsme posečkat do doby provedení analýzy co všechno klientka prodává. Z dosavadních konzultací jsme si učinili jednoznačný závěr, že klientka prodává nejen webový prostor s produkty, ale i cenné vztahy s dodavateli a odběrateli. 

Během konzultací klientka dospěla k závěru, že je ochotna jednat také o prodeji zákaznické databáze. Což je změna oproti zadání pro právní kontrolu, kterou jsme udělali. Jinými slovy, když od teď do prodeje zahrneme i zákaznickou databázi, a podle všeho prodej půjde cestou prodeje části podniku (závodu), je potřeba vědět, zda můžeme počítat se souhlasem druhého jednatele s prodejem eshopu a souvisejících položek. To bylo potřeba zjistit, a o to jsme ji požádali. Současně s touto žádostí jsme jí poslali seznam věcí, které z analytiky o potřebujeme a rovněž cenovou nabídku na analýzu dat (předmětu prodeje) na částku 47 562 Kč + DPH.  Na základě zjištěných dat a výstupu (co všechno se prodává a v jaké kvalitě) provedeme analýzu prodejní ceny. Výstupem bude rozpis položek eshopu, do něhož bude promítnuta historie eshopu, připravenost eshopu na pokračování, klientela, konkurenceschopnost, případně návratnost investic. 

V závěru této fáze společně projednáme výsledky analýz a následné konkrétní kroky možného prodeje. Tento druhý krok je honorován částkou 49 245 Kč + DPH.

V této fází je nyní naše spolupráce pozastavena. Po konzultaci s klientkou a druhým jednatelem firmy nyní čekám na rozhodnutí, jak chce klientka s eshopem nakládat dál.  

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech: 

Upgrade online prodeje, Ochrana dat, IT právo